Mutacje RAS w raku jelita grubego

Douillard i in. (Wydanie 12 września) informują, że mutacje RAS inne niż mutacje KRAS w eksonie 2 mogą przewidywać brak odpowiedzi u pacjentów otrzymujących panitumumab z oksaliplatyną, fluorouracylem i leukoworyną (FOLFOX4) w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego. Stopień wysypki u pacjentów, którzy otrzymali przeciwciało przeciw receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu jest silnie związany z wynikiem klinicznym, nawet u pacjentów, którzy mają mutacje KRAS w eksonie 2.2-4. Pacjenci z wysypką o wysokiej jakości mają lepsze wyniki niż ci bez wysypka lub wysypka niskiej jakości. Sugerujemy, aby autorzy zbadali, czy związek między skutecznością leczenia panitumumabem a stopniem wysypki dotyczy również pacjentów z guzami bez mutacji RAS i że oceniają, czy wysypka jest związana z wynikiem u pacjentów z mutacjami RAS. Yu Sunakawa, MD, Ph.D. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Mutacje RAS w raku jelita grubego została wyłączona

Walgancyklowir u pacjentów z glejakiem

Söderberg-Nauclér i in. (Wydanie 5 września) informują, że antygeny cytomegalii (CMV) wykrywane są w ponad 99% ludzkich glejaków. W badaniu, w którym oceniano korzyść walgancyklowiru u pacjentów z glejakiem, 2 29% z 42 uczestniczących pacjentów było seronegatywnych w stosunku do CMV IgG, wynik podobny do uzyskanego w większych badaniach.3 Znaczna część pacjentów z guzem Ekspresja antygenów CMV jest mało prawdopodobna. W niedawno przeprowadzonej na dużą skalę analizie danych dotyczących sekwencjonowania transkryptomu wirusowych kwasów nukleinowych nie wykryto 4 istotnych poziomów RNA wirusa CMV w ludzkich glejakach (glejak wielopostaciowy). Z 22,8 miliardów sekwencji odczytanych z 167 guzów tylko sekwencja odpowiadała CMV RNA. Te wyniki sugerują, że CMV nie replikuje się w glejakach, a zatem leczenie za pomocą inhibitorów replikacji wirusa, takich jak walgancyklowir, może być daremne. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Walgancyklowir u pacjentów z glejakiem została wyłączona

Rak w guzkach plucnych wykryty podczas pierwszego badania CT

McWilliams i in. (Wydanie 5 września) opisują prawdopodobieństwo raka w guzkach wykrytych za pomocą tomografii komputerowej (CT), ale niepokoi nas wniosek autorów dotyczący grudek nieprzezroczystości szkła naziemnego. Łagodne guzki zostały określone jako albo rozdzielone albo stabilne podczas 2-letniej obserwacji radiologicznej lub okazały się łagodne za pomocą biopsji lub resekcji. Częstość występowania niedrożnych guzków wynosiła 20,1% we wczesno-kanadyjskim wczesnym wykrywaniu raka płuca i 10,2% w kohortach British Columbia Cancer Agency (BCCA). Nie podano częstości występowania przetrwałych guzków. Analiza jednoczynnikowa wykazała niższe ryzyko raka związane z guzkami podporowymi w porównaniu z guzkami bryłowymi, a cechy guzków zostały uwzględnione w modelu przewidywania ryzyka. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Rak w guzkach plucnych wykryty podczas pierwszego badania CT została wyłączona

smiertelnosc

Na podstawie danych z rejestru od lipca 2005 r. Do czerwca 2009 r. Menees i in. (Wydanie 5 września) nie wykazało zmniejszenia umieralności u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową (PCI) pomimo zmniejszenia czasu otwarcia drzwi do balonu o 16 minut. Nastąpiło nieistotne zmniejszenie śmiertelności skorygowanej o ryzyko z 5,0% do 4,7% (P = 0,34), bezwzględna wielkość efektu o wartości 0,3 punktu procentowego zgodna z poprzednim raportem z tego samego rejestru2. Chociaż nie jesteśmy w stanie obliczyć dokładny 95-procentowy przedział ufności dla badania przeprowadzonego przez Menees i wsp., obliczenia na podstawie koperty sugerują, że nie można wykluczyć korzyści bezwzględnej 0,7%. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania smiertelnosc została wyłączona

Stenoza szyjna

Jesteśmy mniej pewni niż Grotta (wydanie z 19 września) 1, że pacjentka z niedawno objawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej opisanym w tej winiety swojego artykułu z Praktyki Klinicznej powinna być leczona endarterektomią tętnicy szyjnej lub stentowaniem tętnicy szyjnej. Na podstawie opublikowanego modelu przewidywania ryzyka2 (dostępnego pod adresem www.stroke.ox.ac.uk), jej 5-letnie ryzyko nawrotu po udarze po tej samej stronie może wynosić nawet 25%, ale prawdopodobnie jest znacznie niższe. Model ten opiera się na danych z dużych, randomizowanych badań, które objęły pacjentów w latach 1981-1996. Badania te wykazały korzyści z wczesnej endarterektomii tętnic szyjnych w porównaniu z leczeniem medycznym w takich przypadkach jak ona. Jednak w międzyczasie leczenie znacznie się poprawiło i może być teraz tak samo skuteczne, jak wczesna rewaskularyzacja tętnic szyjnych w zmniejszaniu ryzyka nawrotu udaru 4; potwierdzają to wyniki niedawnego rand omizowanego badania z udziałem pacjentów z objawowym zwężeniem śródczaszkowo-tętniczym, w którym agresywne postępowanie medyczne przewyższało stentowanie.5 Zalecamy zatem przeprowadzenie tej randomizowanej randomizacji do rewaskularyzacji tętnic szyjnych lub zoptymalizowanego leczenia medycznego w trwającym europejskim szaleństwie Surgery Trial 2 (www.ecst2.com). Dr n. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Stenoza szyjna została wyłączona

Riociguat z nadcisnieniem plucnym

W odniesieniu do artykułów dotyczących przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego, rozpuszczalnego hormonu gulainowego-stymulator (CHEST-1) i rozpuszczalnego tętniczo-guza-lidanowego stymulatora-prącia (PATENT-1) przez Ghofrani et al. (Wydanie 25 lipca) 1,2 i odpowiedni artykuł wstępny autorstwa Archera, 3 zgadzamy się, że farmakoterapia powinna być dostępna dla pacjentów z nieoperacyjną chorobą. Jednak obserwowana poprawa wydolności wysiłkowej z riocyguatem w przypadku przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego jest gorsza pod względem wielkości, a ich trwałość jest nieznana w porównaniu ze zgłoszonymi wynikami po operacji, co wiąże się z około 2% umieralnością i jest leczeniem u wielu pacjentów. 4 Znaczenie ustanowienia operatywności u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym ma pierwszorzędne znaczenie przed rozpoczęciem leczenia medycznego, a określenie operacyjności powinno być ok reślone w doświadczonych ośrodkach chirurgicznych. Nasze centrum wykonało około 3000 operacji, a wielu z naszych pacjentów miało dystalną lub segmentową niedrożność, wysoki poziom oporu naczyniowego płuc, lub jedno i drugie, w związku z tym uznano, że w niektórych ośrodkach choroba jest nieoperacyjna, ale ci pacjenci mieli doskonałe wyniki z interwencje wykonywane przez doświadczonych chirurgów. Ponadto, terapia medyczna w przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym może niepotrzebnie opóźnić operację i utrudnić usunięcie zorganizowanego zakrzepu.5 W związku z tym kładziemy nacisk na ostrożność przy stosowaniu czasowych terapii dla choroby, dla której bardziej ostateczne podejście jest możliwe. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Riociguat z nadcisnieniem plucnym została wyłączona

Intensywna interwencja w cukrzycy typu 2

Wing et al. (Wydanie z 11 lipca) donoszą, że w badaniu Look AHEAD (Action for Health in Diabetes) osiągnięto znaczące zmniejszenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, ale nie było znaczącej różnicy w klinicznych punktach końcowych. Tabela ich artykułu może wskazywać na przyczynę tej widocznej rozbieżności. Ponad 59% pacjentów w każdej grupie leczonej to kobiety, aw obu grupach: lipoproteiny o niskiej gęstości w surowicy i cholesterolu o dużej gęstości wynoszącej 112 mg na decylitr i odpowiednio 43 mg na decylitr, a wskaźniki rozpowszechnienia palenia mniej niż 5% sugeruje, że była to rzeczywiście elitarna grupa pacjentów. Mniej niż 15% pacjentów miało wcześniejszą chorobę sercowo-naczyniową. Zastosowanie aktualnych narzędzi przewidywania ryzyka, takich jak systematyczne Ocena Ryzyka Wizyjnego2 dla pacjentów bez cukrzycy, którzy mają ten profil (np. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Intensywna interwencja w cukrzycy typu 2 została wyłączona

Cystatyna C a kreatynina na ryzyko czynnosciowe nerek

Meta-analiza Shlipaka i wsp. (Wydanie 5 września) pokazuje, że szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej na bazie cystatyny C (eGFR) zapewnia poprawę w przewidywaniu ryzyka zgonu i schyłkowej niewydolności nerek w różnych populacjach. W swoim artykule wstępnym Ingelfinger i Marsden2 ostrzegają, że wyników nie można zastosować u pacjentów azjatyckich i hiszpańskich, z wyjątkiem sytuacji ekstrapolacji . Również cukrzyca była niedostatecznie reprezentowana w próbie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek; był obecny tylko u 9% uczestników. Co więcej, nadal potrzebne są dalsze informacje na temat stosowania cystatyny C u kobiet w ciąży, pacjentów po przeszczepieniu nerki i dzieci. Pewne inne kwestie sugerowałyby inne powody do ostrożności przy przyjmowaniu pomiaru cystatyny C w celu oceny eGFR. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Cystatyna C a kreatynina na ryzyko czynnosciowe nerek została wyłączona

Plyny do resuscytacji

Myburgh i Mythen (wydanie 26 września) sugerują, że trudno jest uzasadnić zastosowanie półsyntetycznych roztworów koloidowych do resuscytacji płynów u pacjentów w stanie krytycznym. Jednakże, chociaż negatywne skutki koloidów zostały wyraźnie pokazane, informacje na temat potencjalnych korzyści pozostają nieliczne. Koloidy są często wykorzystywane do reanimacji pacjentów z zespołem wstrząsu dengi, potencjalnie śmiertelnym powikłaniem dengi charakteryzującym się znacznym wyciekiem plazmy i wstrząsem hipowolemicznym.2.3 W naszym szpitalu w Ho Chi Minh City, rocznie przyjmuje się ponad 200 dzieci lub młodych dorosłych z zespołem dengi, którego około 30 do 40% wymaga resuscytacji za pomocą roztworów koloidalnych w celu osiągnięcia stabilności sercowo-naczyniowej, ale mniej niż 1% die.4,5 Biorąc pod uwagę ogromny globalny ciężar choroby6 i ograniczony dostęp do wspomagania wentylacji w wielu dengi-endemicznych obszary, resuscytacja za pomocą sa mych krystaloidów może spowodować wzrost zachorowalności i umieralności na świecie w następstwie przeciążenia płynem i niewydolności oddechowej. Ta populacja stosunkowo młodych, wcześniej zdrowych pacjentów z krytyczną dysfunkcją jednego narządu jest znacząco odmienna od tej obserwowanej w większości krytycznych jednostek opieki; czy mógłbyś skomentować, jaki rodzaj płynu użyć w przypadkach zespołu szoku denga, które nie zareagowały na reanimację za pomocą roztworów krystaloidów? Trieu T. Huynh, MD V. Chau Nguyen, MD, Ph.D. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Plyny do resuscytacji została wyłączona

Szczepionka rekombinowana wirusopodobna czasteczka grypy A (H7N9)

W 2013 r. Wirusy ptasiej grypy A (H7N9) pojawiły się jako ludzkie patogeny w Chinach i spowodowały dotychczas 137 przypadków i 45 zgonów.1 Wirusy te nabyły mutacje, które mogłyby ułatwić zakażenie u ssaków2, co może stanowić zagrożenie pandemiczne, jeśli wirusy stają się łatwo przenoszalne u ludzi. Szczepionki są kluczową obroną przed pandemiami, ale szczepionki zawierające hemaglutyninę H7 (HA) są słabo immunogenne.3 Wcześniej opisywaliśmy rozwój, wytwarzanie i skuteczność u myszy szczepionki przeciw cząstce wirusopodobnej A / Anhui / 1/13 (H7N9) wytwarzanej w komórkach owadzich przy użyciu rekombinowanego bakulowirusa. Szczepionka ta łączy HA i neuraminidazę (NA) A / Anhui / 1/13 z białkiem macierzy (M1) A / Indonesia / 5 / 05.4,5 Do badania 284 dorosłych (?18 lat) zakwalifikowano 284 osoby w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z zastosowaniem tej szczepionki; wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badan ie zostało zatwierdzone przez Bellberry Human Research Ethics Committee w Adelaide, Australia (ClinicalTrials.gov number, NCT01897701). (Dodatkowe szczegóły znajdują się w protokole badania, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.) Uczestnicy badania otrzymywali dwie identyczne dawki, w odstępie 21 dni, od placebo, samą szczepionkę w dawkach dostarczających 15 ?g lub 45 ?g HA, lub szczepionkę w dawkach dostarczających 5 ?g lub 15 ?g HA w połączeniu z 30 lub 60 jednostkami adiuwanta ISCOMATRIX opartego na saponinie. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Szczepionka rekombinowana wirusopodobna czasteczka grypy A (H7N9) została wyłączona